Search
  • BeSME

Guide "Access to finance for small business financing"

Updated: Nov 18, 2020

Having access to external financing helps business to grow sustainably. While all financing sources are vital, the importance of loans, especially for small businesses, cannot be overstated – accruals/profits can be seasonal, and equity funding is expensive as well as scarce. Availability of loans, thus, helps a business to tide over short-term funding constraints and helps in planning a long-term capital structure that can help maximise returns for the business owner.


Briefly in this guide, we will help you understand: 1) How to determine your financial needs. We’ll look at how important cash flow and coverage is for your business. 2) Reasons why you may need or should be seeking funding. Understanding the nature of your need and how urgent you need funding can be determining factors in getting your financing application approved. 3) Types of funding available. We will have a deep look into three forms of financing: debt, equity and grants. 4) What documents to prepare. Every lender asks for different items. You will find a list at the bottom of the guide.

This guide will be useful for entrepreneurs who are starting a business and business owners who are running small growing businesses seeking a business loan. Whether the loan will be used for a start-up or to expand an existing business, the process requires a thorough look into the business or proposed business and requires documentation enough to allow the bank to develop an evaluation of the risk involved.


Hence, this guide was written to provide a roadmap for entrepreneurs on how to approach the financing decision.


BESME_Small Business Financing Guide_en
Download • 3.22MB
Priručnik za "Finansiranje malih preduzeća"


Pristup eksternom finansiranju pomaže preduzećima da ostvare održivi rast. Iako su svi finansijski izvori značajni, ne može se pretjerati u naglašavanju važnosti kredita, naročito za mala preduzeća – prihodi mogu da budu sezonskog karaktera, a finansiranje akcijskog kapitala je skupo i rijetko. Prema tome, raspoloživost kredita pomaže da se prebrode kratkoročna finansijska ograničenja i pomaže u planiranju dugoročne strukture kapitala pomoću koje će vlasnik preduzeća ostvariti maksimalno mogući povraćaj.


Ovim sažetim vodičem vam pomažemo da razumijete :

1) kako da odredite svoje finansijske potrebe.

Pogledaćemo koliko su važni tokovi gotovine I pokriće za vaš biznis.

2) razlozi zbog kojih vam je potrebno ili treba da tražite finansiranje.

Upoznavanje sa prirodom vaših potreba I hitnošću neophodnog finansiranja može biti odlučujući faktor za prihvatanje vašeg finansijskog zahtjeva.

3) vrste raspoloživog finansiranja.

Detaljno ćemo sagledati tri forme finansiranja: kreditno zaduživanje, ulazak u akcijski kapital i grantove.

4) Koje dokumente treba pripremitI .

Svaki zajmodavac traži različite stvari. Spisak ćete naći na kraju ovog vodiča.


Ovaj vodič će biti koristan preduzetnicima koji kreću u biznis i vlasnicima biznisa sa malim rastućim preduzećima kojima je potreban poslovni kredit. Bilo da se kredit koristi za novopokrenuti biznis ili za širenje postojećeg biznisa, proces zahtijeva iscrpno sagledavanje biznisa ili predloženog biznisa i dovoljno dokumentacije pomoću koje će banka moći da ocijeni uključene rizike.

Zato je ovaj vodič pisan da posluži kao putokaz preduzetnicima kako da pristupe odlukama o finansiranju. Ovaj vodič takođe pruža detalje o tome gdje dobiti pristup besplatnoj obuci iz finansija i državnoj podršci za vođenje preduzeća.


BESME_Small Business Financing Guide_mne
.
Download • 3.00MB


74 views0 comments