Search
  • BeSME

BESME_NEWSLETTER N°2_DEC 2020


The project “Enhancement of business Environment and Competitiveness of the Private Sector of Montenegro” or BeSME is one out of many EU contributions to the development of competitiveness in Montenegro. It is embedded within the EU support to the development of the private sector in Montenegro through the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA). BeSME is covered under IPA II 2014 and is an action implemented by a European consortium led by Expertise France in partnership with Bpifrance and Business France.


BeSME supports harmonised development of Montenegrin private sector, in particular Small Medium Entreprises (SMEs) in line with EU strategic priorities related to competitiveness and innovation. BeSME focuses on assisting Montenegrin authorities to develop capacities and frameworks to enhance competitiveness and innovation policies through the exchange of best practices and peer-to-peer dialogue.


In close collaboration with the Ministry of Economy, the Ministry of Sciences and actors involved in the competitiveness of the private sector, such as Tehnopolis and Chamber of Economy of Montenegro, BeSME aims to (1) develop a strategic framework and operational measures to increase competitiveness and innovation, (2) to strengthen the capacity of administrations to implement public policies and (3) to support the competitiveness and innovation of clusters and business entities.


The action is divided into three components corresponding to the three objectives listed above. Type of activities includes a mix of regular technical assistance, studies, researches, capacity building (training courses, workshops, study visits, hands-on training…), communication strategy and the development of a grant scheme through a Pilot Programme Competitiveness Vouchers.


This second Newsletter presents a series of activities carried out under BeSME in collaboration with Montenegrin actors supported by European and regional expertise, such as; supports to the Women Entrepreneurs, implementation of the grant scheme "Competitiveness Vouchers" programme, training on State Aid, training on several areas of innovation for Tehnopolis, Clusters capacity building, and many more.


The project implementation was from November 2018 to November 2020, but is extended until March 2021.


You can download the newsletter by clicking the attachment below:


____


Projekat “Unapređenje poslovnog okruženja i konkurentnosti privatnog sektora Crne Gore” ili BeSME projekat je jedan od mnogih doprinosa EU za razvoj konkurentnosti u Crnoj Gori. Projekat je sproveden u okviru EU podrške za razvoj privatnog sektora u Crnoj Gori kroz Instrumente pretpristupne pomoći (IPA). BeSME je dio IPA II 2014 programa, koji sprovodi evropski konzorcijum vođen od strane Ekspertiz Frans u saradnji sa Bpifrans i Biznis Frans.


BeSME podržava usaglašeni razvoj privatnog sektora u Crnoj Gori, naročito mala i srednja preduzeća (MSP) koji su u korelaciji sa strateškim prioritetima EU koji se odnose na konkurentnosti i inovacije. BeSME je usmjeren na pomaganje crnogorskim vlastima da razviju kapacitete i okvire za unapređenje politika konkurentnosti i inovacija kroz razmjenu najboljih praksi i ravnopravnih dijaloga.


U bliskoj saradnji sa Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom nauke i akterima koji su uključeni u konkurentnost privatnog sektora, kao što su Tehnopolis i Privredna komora Crne Gore, BeSME ima za cilj da (1) razvije strateške okvire i operativne mjere kako bi osnažio konkurentnost i inovacije, (2) da ojača administrativne kapacitete za sprovođenje javnih politika i (3) da podrži konkurentnost i inovacije klastera i poslovnih subjekata.


Aktivnosti su podijeljene na tri komponente koje odgovaraju gore navedenim ciljevima. Aktivnosti uključuju kombinaciju redovnih tehničkih asistencija, studija, istraživanja, jačanja kapaciteta (kurseva, radionica, studijskih posjeta, praktičnih obuka...) strategija komunikacije i razvoj šeme grantova kroz program Pilot projekta Vaučer za konkurentnost koji je objavljen u martu 2020.


Ovaj drugi Informator predstavlja niz aktivnosti u okviru BeSME projekta u saradnji sa crnogorskim akterima koje je podržala evropska i regionalna ekspertiza, kao što su: Podrška ženskog preduzetništva, sprovođenje programa za šemu grantova “Vaučer za konkurentnost”, obuka za Državnu pomoć, obuka za razne oblasti inovacija za Tehnopolis, Jačanje kapaciteta klastera i mnogi drugi.


Sprovođenje ovog projekta je bilo predviđeno od novembra 2018. godine do novembra 2020. godine, ali je produžen do marta 2021. godine.


You can download the newsletter by clicking the attachment below:


BeSME_2nd Newsletter_Dec 2020_en
.pdf
Download PDF • 21.02MB

BeSME_2nd Newsletter_Dec 2020_mne
.pdf
Download PDF • 21.04MB


63 views0 comments